بریده روزنامه

۲ خرداد ۱۳۶۰

مجله کیهان ورزشی

مسابقات دوچرخه سواری "جام وحدت"