بریده روزنامه

۲۵ خرداد ۱۳۶۴

مجله دنیای ورزش

دیدار ورزشکاران با آیت اله هاشمی رفسنجانی