بریده روزنامه

۱۹ خرداد ۱۳۸۰

مجله کیهان ورزشی

اردوی دو و میدانی جانبازان و معلولین