I.R.Iran National Paralympic Committee (NPC)

مقالات

تاریخ انتشار: 1395/12/18
روان‌‌شناسی ورزشی / توانایی ذهنی برنده ها را مشخص می کند
در حال حاضر اهمیت روان‌شناسیِ ورزشی در سرتاسر جهان بر همگان آشکار است و می‌توان روان‌شناس ورزشی را عضوی جدید و تاثیرگذار در ورزش دانست.