کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee

  • تیراندازی 1||||1369||||تیر اندازی - Shooting
  • تیراندازی 2||||1370||||تیر اندازی - Shooting
  • تیراندازی 3||||1371||||تیر اندازی - Shooting
  • تیراندازی 4||||1372||||تیر اندازی - Shooting
  • تیراندازی 5||||1373||||تیر اندازی - Shooting