کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee

  • شمشیربازی با ویلچر 1||||1391||||شمشیر بازی - Fencing
  • شمشیربازی با ویلچر 2||||1392||||شمشیر بازی - Fencing
  • شمشیربازی با ویلچر 3||||1393||||شمشیر بازی - Fencing
  • شمشیربازی با ویلچر 4||||1394||||شمشیر بازی - Fencing