کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee

  • دو و میدانی 1||||1379||||دو و میدانی - Athletics
  • دو و میدانی 2||||1380||||دو و میدانی - Athletics
  • دو و میدانی 3||||1381||||دو و میدانی - Athletics
  • دو و میدانی 4||||1382||||دو و میدانی - Athletics
  • دو و میدانی 5||||1383||||دو و میدانی - Athletics
  • دو و میدانی 6||||1384||||دو و میدانی - Athletics
  • دو و میدانی 7||||1385||||دو و میدانی - Athletics
  • دو و میدانی 8||||1386||||دو و میدانی - Athletics