کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee

  • تیراندازی با کمان 1||||1363||||تیراندازی با کمان - Archery
  • تیراندازی با کمان 2||||1364||||تیراندازی با کمان - Archery
  • تیراندازی با کمان 3||||1365||||تیراندازی با کمان - Archery
  • تیراندازی با کمان 4||||1366||||تیراندازی با کمان - Archery
  • تیراندازی با کمان 5||||1367||||تیراندازی با کمان - Archery
  • تیراندازی با کمان 6||||1368||||تیراندازی با کمان - Archery