کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee

مصوبات ستاد بازی‌های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ و بازی های پاراآسیایی هانگژو ۲۰۲۲
( سال ۱۳۹۹ )


هدف ستاد بازیهای پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰:
هدف گذاری ستادبازیهای پارالمپیک ۲۰۲۰ بر مبنای توانمندی ورزشکاران و ظرفیت‌های موجود برای ارتقا جایگاه ایران دربازیهای پارالمپیک توکیو  ۲۰۲۰  نسبت به دوره گذشته (پارالمپیک ریو ۲۰۱۶) و قرار گرفتن در بین ۱۰ کشور برتر رنکینگ  می باشد.

 مصوبات:  
۱. تمهیدات ستاد بازی‌ها با افق برنامه‌ریزی در راستای بازیهای پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰  و نیم نگاهی به بازیهای پاراآسیایی هانگژو ۲۰۲۲ پیش‌بینی شده است.
۲. رشته‌ها بر اساس شانس مدال‌آوری  به گروههای  ذیل تقسیم بندی گردیده‌اند:
الف: اولویت یک  ورزشکارانی که  در بررسی‌های صورت گرفته در گروه شانس کسب مدال طلا قرار می گیرند، برنامه ریزی این گروه بر مبنای کسب مدال طلا در بازیهای پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ انجام خواهد شد، همانند وزنه برداری، دوومیدانی، تیرو کمان، تیراندازی، جودو، تکواندو و والیبال نشسته.
تبصره: ورزشکارانی که در حال حاضر در وضعیت کسب مدال نقره قرار دارند، چنانچه با توجه به تحلیل های فنی و آزمونهای سنجش آکادمی بتوانند در جایگاهی قرار بگیرند که در صورت حمایت بیشتر مستعد کسب مدال طلا شوند  (به عبارتی نقره نزدیک به طلا)، این ورزشکاران نیز بصورت اولویت اول مورد حمایت قرار می گیرند.
ب:  اولویت دوم ورزشکارانی که در بررسی های صورت گرفته در گروه شانس کسب مدال نقره قرار می گیرند، برنامه ریزی این گروه بر مبنای کسب مدال نقره در بازیهای پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ انجام خواهد شد، همانند وزنه برداری، دوومیدانی، تیرو کمان، تیراندازی، قایقرانی (کانو) و  تکواندو .
ج:  اولویت سوم ورزشکارانی که در بررسی های صورت گرفته در گروه شانس کسب مدال برنز قرار می گیرند، برنامه ریزی این گروه بر مبنای کسب مدال برنز در بازیهای پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ انجام خواهد شد . مانند وزنه برداری، دوومیدانی، تیرو کمان، تیراندازی.
چ: اولویت چهارم (شانس کسب مدال طلای بازیهای پاراآسیایی)  ورزشکارانی که در بررسی های صورت گرفته احتمال کسب مدال در بازیهای پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ برای آنها تقریبا وجود ندارد و جایگاه اول آنها در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۲ با توجه به دوره گذشته این بازیها جاکارتا  ۲۰۱۸(سوابق) پیش بینی شده است.
تبصره: با توجه به اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک و ایجاد انگیزه و بسترسازی مناسب جهت ورزش بانوان، در این بخش ورزشکاران بانوان، پس از برخورداری از شرایط ذیل می توانند در اردو ها و لیست اعزام قرار گیرند.
الف: طی تحلیل و بررسی های تخصصی فنی رشته مربوطه و آزمونهای  آکادمی ملی پارالمپیک پتانسل لازم را  در راستای کسب مدال بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۲ دارا باشند. 
ب: با توجه به شرایط رشته مربوطه در زمره ورزشکاران با استعداد و نخبه ای باشند که با حضور در شرایط اردو می تواند در بازیهای پاراآسیایی پیش رو صاحب مدال گردند . (پدیده جوان) با استعانت از رهنمون های مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب  اولویت با  نخبگان جوان.
۳. رشته هایی که موفق به کسب سهمیه بازیهای پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ گردیده اند :
الف: اولویت یک رشته هایی که حائز شانس کسب مدال طلا در بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ شده اند، پس از قرار گرفتن در جایگاه  پیش بینی شده کسب مدال طلا(برطبق  بررسی های فنی و اولویت‌های ستاد)، با توافق فی مابین کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون مربوطه، اعزام های تدارکاتی متناسب با برنامه آماده سازی آنها به تعداد  حداقل دو سفر در نظر گرفته خواهد شد.
ب: اولویت دوم و سوم  دارای اولویت شانس کسب مدال (نقره و برنز) پس از قرار گرفتن در جایگاه پیش بینی شده کسب مدال نقره و برنز از حمایت اعزام  تدارکاتی بنا به ضرورت برخوردار می گردند.
پ: ورزشکاران و رشته ها مشروط به قرار گرفتن در جایگاه  شانس کسب مدال و با توجه به شرایط فنی، سنجش و پزشکی در لیست نهایی پارالمپیک ۲۰۲۰   قرار خواهند گرفت و ملاک اعزام کسب سهمیه  صرف نخواهد بود .
ت: با ورزشکاران و کادر فنی  در اولویتهای چهار گانه پس از تائید نهایی قرار داد منعقد خواهد شد و حصول تمامی مفاد فنی، فرهنگی، انظباطی و... که در این قرار داد بیان شده است مد نظر ستاد و کمیته می باشد، بدیهی است پرداخت کمک هزینه و بهره وری بر اساس رعایت مفاد قرار  داد فی مابین و گزارش ناظران این کمیته انجام خواهد شد. 
ث : بررسی جایگاه ورزشکاران  در هر چهار اولویت بر اساس  رنکینگ کمیته بین المللی و رشته مربوطه (مصوب در جلسه فنی رشته مربوطه)  صورت  خواهد گرفت، چنانچه رکورد آنها بالاترین حالت را داشته باشد به ترتیب دارای شانس کسب مدال طلا، نقره، برنز  و اولویت چهارم د رنظر گرفته می شوند (در صورت به روز رسانی و ثبت رنکینگ سال جدید نیز اضافه خواهد شد).
ج: بررسی های شانس کسب مدال طلا، نقره، برنز و اولویت چهارم بر اساس آخرین تغییرات راهنمای انتخاب ورزشکاران در راستای توکیو ۲۰۲۰دریافتی از کمیته بین المللی پارالمپیک، صورت گرفته و  انتخاب ورزشکاران با توجه به کلاس هایی که در این بازیها برگزار می شود انجام می‌شود.  
چ: ورزشکاران پس از قرار گرفتن در جایگاه مدالی خصوصا ورزشکاران شانس کسب مدال طلا بصورت دوره ای هر ۳ ماه یکبار می بایست در آزمونهای پزشکی، سنجش، روانشناسی، ثبت رکورد فنی (در صورت رکوردی بودن ) و تثبیت و ارتقاء رنکینگ فنی بر اساس برنامه های ارائه شده شرکت نمایند، بدیهی است ورزشکارانی که نتوانند ثبات جایگاهی خود را حفظ نمایند و ارتقاء بخشند از مزایای  مالی مورد نظر بهره مند نخواهند شد و بالعکس .
تبصره ۱ : رشته هایی مانند تیروکمان و تیراندازی بر اساس رکوردهای بخش مقدماتی و فینال، حداقل  در دو دوره قبل مورد ارزیابی قرار می گیرند.
تبصره ۲ : رشته های رقابتی همچون جودو و تکواندو که دارای رنکینگ می باشند و برای کسب سهمیه نیاز به کسب جایگاه مناسب بر اساس راهنمای انتخاب ورزشکاران توکیو ۲۰۲۰  دارند، بر اساس  قرار گرفتن در رنکینگ کسب امتیاز  و مسابقات رو در رو مورد بررسی قرار می گیرند.
ح: در رشته های تیمی و رقابتی  سنجش جایگاه، بر اساس  عملکردها و  درصد شانس کسب سهمیه مورد بررسی قرار می گیرد .
۴- کادر فنی رشته ها:
الف: معرفی مربیان تیم های ملی از سوی فدراسیونهای مربوطه بر اساس آیین نامه های انتخاب کادر فنی مصوبه که  به کلیه فدراسیونها ارسال گردیده می باشد، صورت خواهد گرفت.در این راستا و بر اساس دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان  برای ورزشکاران بانوا ن مربی بانو و برای ورزشکاران آقایان مربی آقا معرفی گردد، که پس از بررسی مدارک و سوابق آنها  بر اساس آیین نامه انتخاب کادر فنی، انتخاب نهایی در بخش فنی ستاد بازیها نهایی خواهد شد .
ب: در رشته هایی که با نوان و آقایان تواما" باهم  در آن حضور دارند، ساعات اردو ها می بایست بصورت جداگانه برگزار شود. 
پ: شایان ذکر است ملاک اعزام به بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۰ برای کادر فنی صرفا حضور در اردوها ی آمادگی نخواهد بود . اساس تصمیم گیری و انتخاب   ضوابط اعلام شده از سوی برگزار کننده بازیها ی پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ و کمیته ملی پارالمپیک  خواهد بود.
ت: رشته هایی که ماده میکس (تیم متشکل از یک آقا و یک بانو )در بازیهای پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰  در آنها برگزار می شود،  ضرورت داردنسبت به  رعایت شئونات اسلامی هنگام برگزاری ساعت تمرین برای ماده میکس  اهتمام ورزند.
ث: مربیانی که به عنوان مربی ورزشکار طلایی مشغول به کار خواهند شد تنها با یک ورزشکار می توانند ادامه همکاری دهند. 
ج: کادر فنی رشته ها بر اساس ملاکهای سنجش دوره های ۳ ماهه مورد بررسی قرار خواهند گرفت، در صورت تنزل و یا ارتقا ورزشکاران، مربیان آنها نیز دستخوش تغییرات و بهره مندی و یا عدم بهره مندی از مزایا و یا قطع ادامه همکاری خواهند شد.
چ: کادرفنی  موظف خواهند بود نسبت به آخرین تغییرات در قوانین رشته تخصصی و آگاهی از کلیه موارد راهنمای انتخاب ورزشکاران اعم از نحوه انتخاب، کسب سهمیه و...  در راستای پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰، اطلاعات کافی را داشته و به صورت دوره ای  هر ۳ ماه یکبار در محل آکادمی ملی پارالمپیک حضور یافته و مورد سنجش و آزمون قرار گیرند، آگاهی از زبان انگلیسی از دیگر شروط این آزمونها خواهد بود مربیانی که در این آزمونها به حد نصاب لازم را کسب ننمایند طبق قرارداد دستخوش تغییرات در بهره مندی از مزایا خواهند شد.    
۵- تعداد روز اردو های تحت پوشش رشته ها و ورزشکاران  در سال ۱۳۹۹
الف : اولویت یک شانس کسب مدال طلا اردوهای آمادگی این ورزشکاران پس از ابلاغ ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت ورزش و جوانان مبنی بر برگزاری اردو ها انجام خواهد شد بصورتی که در شش ماهه اول ۲۰ روز در ماه و در شش ماهه دوم سال ۹۹  بصورت ۲۵ روز در ماه می باشد . در رشته های خاص و شرایط ویژه ورزشکاران  با درخواست فدراسیون مربوطه قابلیت بررسی فنی خواهد داشت.
تبصره : ورزشکاران در این اولویت در شرایط تمرینی قرنطینه خانگی تحت حمایت این کمیته قرار خواهند داشت.
ب : اولویت دوم شانس کسب مدال نقره اردوهای آمادگی این ورزشکاران پس از ابلاغ ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت ورزش و جوانان مبنی بر برگزاری اردو ها انجام خواهد شد بصورتی که در شش ماهه اول ۱۵ روز در ماه و در شش ماهه دوم سال ۹۹  بصورت ۲۰ روز در ماه برگزار خواهد شد  .
ج : اولویت سوم شانس کسب مدال برنز اردوهای آمادگی این ورزشکاران پس از ابلاغ ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت ورزش و جوانان مبنی بر برگزاری اردو ها انجام خواهد شد بصورتی که در شش ماهه اول ۱۰ روز در ماه و در شش ماهه دوم سال ۹۹  بصورت ۱۵ روز در ماه برگزار خواهد شد  .
د : اولویت چهارم اردوهای آمادگی این ورزشکاران پس از ابلاغ ستاد ملی مبارزه با کرونا و و وزارت ورزش و جوانان مبنی بر برگزاری اردو ها انجام خواهد شد بصورتی که در شش ماهه دوم سال ۹۹  بصورت ۱۰ روز در ماه برگزار خواهد شد  .
تبصره : بدیهی است اولویت برگزاری اردو ها در سال ۹۹ با ورزشکاران و رشته های اولویت یک شانس مدال طلا  می باشد.
تبصره :  برگزاری اردو ها در ۸ ماه منتهی به پارالمپیک ۲۰۲۰ در شرایط آب و هوایی استانهایی که نزدیکترین شرایط را به شهر  برگزاری بازیهای پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ (توکیو) را  داشته باشد خواهد بود .
۶- فدراسیونها از زمان آغاز اردوهای منتهی به اعزام‌های برون مرزی، ملزم به دریافت ضمانت نامه از ورزشکاران مطابق با اعلام ستاد مبارزه با دوپینگ(مبلغ اعلامی از سوی نادو ) خواهند بود.
۷-  کلیه ضمانت های ورزشکاران  جهت  خروج از کشور (حراست)  بر عهده  فدراسیونها  بوده و ملزم به اخذ تعهدات بر مبنای دستورالعمل ابلاغی می باشند.
۸- در صورت درخواست فدراسیونها مبنی بر برگزاری اردوهای غیر متمرکز و نیز اعزام تدارکاتی جهت ورزشکاران ویژه (خانم ها زهرا نعمتی و ساره جوانمردی)، درخواست به ستاد بازیها ارائه و پس از بررسی های تکمیلی در صورت دارابودن شرایط  برگزاری به فدراسیونها ابلاغ خواهد گردید.
۹- فدراسیونها جهت ارتقاء وضعیت ورزشکاران ویژه خود (خانم‌ها زهرا نعمتی و ساره جوانمردی) که مورد تصویب ستاد پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ هستند می توانند اقدامات لازم جهت معرفی مربیان خارجی را انجام دهند که پس از بررسی در ستاد و تایید قابلیت اجرا خواهد داشت.
۱۰- سایر رشته های تحت پوشش کمیته که شانس کسب سهمیه و حضور در بازیها پارالمپیک ۲۰۲۰ را ندارند، بر مبنای  تفاهم نامه های فی‌مابین با فدراسیون مربوطه از حمایتهای کمیته بهره مند خواهند شد.